Marine Ecological Genomics Lab

中山大学海洋科学学院 海洋生态基因组实验室

Principal Investigator

Jianguo Lu

PI  Professor Doctoral Supervisor

Email: lujianguo@mail.sysu.edu.cn

Address: Haiqin Building NO.3, Zhuhai Campus, SYSU, Tangjiawan, Xiangzhou District, Zhuhai City

Research Interests:

Marine ecological genome; development and utilization of marine organism genomic resources; marine bioscience big data; population genetics and evolutionary genomics; fish gender difference mechanism

Teachers

Jianxiang Feng

Associate Professor

Email: fengjx23@mail.sysu.edu.cn

Address: Haiqin Building NO.3, Zhuhai Campus, SYSU, Tangjiawan, Xiangzhou District, Zhuhai City

Research Interests  

Coastal wetland ecology (community structure and the nutritional relationship of benthic and swimming animals in mangrove wetlands, adaptation mechanisms of intertidal animals to habitats, wetland biogenic element cycle and pollutant distribution characteristics);
Marine aquaculture ecology and fishery resources (ecology of marine aquaculture pond waters, adaptation mechanisms of farmed animals to environmental factor stresses, offshore marine fishery biological resource communities and food webs)

Genmei Lin

Associate Professor

Email: lingm5@mail.sysu.edu.cn

Address: Haiqin Building NO.3, Zhuhai Campus, SYSU, Tangjiawan, Xiangzhou District, Zhuhai City

Research Interests: Molecular Ecology; Molecular Biology and Macroomics

Postdoctor

Meng Xu

Post-doctor

Email: xumeng29@mail.sysu.edu.cn

Address: Haiqin Building NO.3, Zhuhai Campus, SYSU, Tangjiawan, Xiangzhou District, Zhuhai City

Research Interests: molecular biology, fish omics and fish immunology, pigmentation and biomineralization in shellfish

Doctor

Wenhao Wang

Yan Hu

Junrou Huang

Yuming Wang

Zhenqiang Fu

Feifei Wu

Wenxiao Su

Masters

Jin Li

Jia Liu

Jiatong Zhang

Lixia You

Qinglong Chen

Xinru Zhu

Xuanguang Liang

Zeyu Lin

Yiyuan Lin